X

אנחנו בשביל נט משתתפים בצער המשפחות השכולות, מקווים להחלמת הפצועים ומצפים להשבת החטופים במהרה

בתקווה שנוכל לחזור לימים שקטים ולטיולים בטבע.

X סגור תפריט אודות שביל נט שירות לקוחות הרשמה למועדון לקוחות הזמנת מפות מפות באנגלית שביל נט דיגיטל מפות מיוחדות מיפוי בהזמנה מכירת חומר מסלולי הליכה ורכיבה מבצעים עדכונים מאמרים צור קשר

מבצע מפות שביל נט דיגיטל למורי הדרך בישראל

רכישת מפות שביל נט דיגיטל דרך אפליקציות אופרואד ועמוד ענן

שינוי בתוואי שביל הגולן - בנטל

מצ"ב מפה של שינוי התוואי בשביל הגולן באזור הבנטל

שינוי בתוואי שביל הגולן - מג'דל שמס

מצ"ב מפה של שינוי התוואי בשביל הגולן באזור מג'דל שמס

רישיון שימוש במפות הדיגיטליות של שביל נט

רישיון שימוש במפות שביל נט

חברת שביל נט בע"מ ("שביל נט") היא חברה למיפוי, ייצור מוצרים דיגיטליים והוצאה לאור. החברה מתמחה בהוצאת מפות שטח טופוגרפיות מודפסות ודיגיטליות למטיילים, רוכבי אופניים וג'יפאים. המפות הדיגיטליות נמכרות באפליקציות לסמארטפונים מבוססי אנדרואיד וIOS-, בתוכנות ובמכשירי ניווט ("המפות" או "המוצרים").

חשוב: קרא בעיון את הסכם הרישיון זה לפני הרכישה או השימוש במוצרי שביל נט. שימוש במוצרי שביל נט מציין כי קראת רישיון זה ונתת את הסכמתך לתנאיו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש במפות שביל נט. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, המשתמש/ת במפות, והנם הסכם משפטי מחייב בינך לבין שביל נט. האמור ברשיון זה מתייחס לשני המינים ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

תנאי הרישיון:

שביל נט מספקת מפה דיגיטלית המופעלת דרך אפליקציה, ומעניקה לך רישיון מוגבל שאינו בלעדי לצורך שימוש במפות שביל נט בהתאם לתנאי רשיון זה בלבד.

רשיון זה אינו מתייחס לשימוש באפליקציה באמצעותה אתה משתמש במוצרי שביל נט. תנאי השימוש של האפליקציה כאמור מוסדרים באופן נפרד מרשיון זה והשימוש באפליקציה אינו באחריות שביל נט.

המשתמש מסכים בזאת להשתמש במוצרי שביל נט לשימושו האישי בלבד. השימוש במוצרי שביל נט לא יפר כל כללי שימוש של ספק האפליקציה או כל ספק שירות צד שלישי אחר בו משתמש המשתמש בכדי לאפשר את פעולת האפליקציה.

שביל נט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מוצרי שביל נט, או תחדל מלהציע את מוצריה כולם, ביחד או לחוד, בכל עת ומכל סיבה שהיא. בנוסף, שביל נט עשויה לחדול מלהציע את מוצריה ככל שספק צד שלישי כלשהו יפסיק לספק תוכן או שירותים מהותיים למוצרי שביל נט מכל סיבה שהיא. במקרה ששביל נט תחדל מלהציע את מוצריה, רשיון זה וזכויות המשתמש הנובעות ממנו יסתיימו באופן מיידי. שביל נט רשאית לסיים רשיון זה גם במקום שבו שביל נט תקבע בתום לב שמשתמש הפר את אחד מתנאי רשיון זה.

שימוש מוגבל במפות דרך האפליקציה:

השימוש במפות הינו אישי ומוגבל לאפליקציה באמצעותה נרכשו בלבד. לא ניתן להעביר את המפות, חלקן או כולן, לאפליקציה אחרת או למשתמשים אשר לא רכשו אותן או קיבלו הרשאה להשתמש בהן באופן חוקי.

המפות שנרכשו במסגרת אפליקציה זו נמכרות 'כמו שהן' (as-is). והשימוש הוא באחריות המשתמש בלבד. כלומר גם במקרה של טעות כלשהי במפה, למשתמש לא תעמוד שום טענה בנושא הנ"ל כלפי שביל נט בע"מ ו/או לאפליקציה בה נרכשו.

רציפות השימוש במפות מותנה בהמשך פעילות שביל נט והאפליקציה בה נרכשו. במקרה ואחת מהן לא תמשיך להתקיים אזי רישיון השימוש יתבטל גם הוא ולא תהיה למשתמש שום טענה בנושא כלפי חברת שביל נט ו/או לאפליקציה בה נרכשו.

עדכון מפות:

העדכונים למפות נעשים מעת לעת על-ידי צוות שביל נט, בדרך כלל על-בסיס שנתי, ונמכרים כמוצר נפרד מהמפות המתומחר באופן נפרד. משתמש אינו חייב בעדכון המפות על מנת לעשות בהן שימוש, והן ימשיכו להיות זמינות לרשות המשתמש גם אם לא רכש עדכון.

נכון למועד רשיון זה, עדכון המפות עולה 75 ₪ עבור כל עדכון. בעתיד ייתכנו שינויים בתעריפי עדכוני המפות, בהתאם לשיקול דעתה של שביל נט, ולפיכך מומלץ להתעדכן באתר שביל נט או באפליקציה דרכה רכשת את המפות בקשר לזמינות העדכונים ולתעריפי המכירה שלהם והתנאים להורדתם. שביל נט שומרת את הזכות לבצע את העדכונים לפי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להוציאם על בסיס תקופתי או בכלל.

שינויים בתנאי הרשיון:

בכפוף להוראות הדין החל, שביל נט רשאית לבצע שינויים בתנאי הרשיון בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת. על אף האמור לעיל, שינויים בתנאי הרשיון אשר שביל נט סבורה כי הנם מהותיים ילוו בהודעה מוקדמת במסך הבית של האתר, המודיעה על שינוי תנאי הרשיון ופירוט תמציתי של השינויים.

זכויות יוצרים:

כל הזכויות במפות שמורות לחברת שביל נט בע"מ  © 2020

מוצריה של שביל נט הנם רכושם הבלעדי של החברה וידוע לך כי כל הזכויות שמורות לחברת שביל נט בע"מ וכי אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לספרת, לסרוק, לתרגם, להפיץ, לאכסן במאגרי-מידע, לשחזר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומר שבמפה זו.  שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במפה זו אסור.

מוצריה של שביל נט מכילים חומר המוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים. כל הזכויות שלא ניתנות לך ברשיון זה שמורות לשביל נט. כל זכויות היוצרים (רשומות או לאו) לרבות הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים וזכויות הבעלות שייכים לשביל נט ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של שביל נט מראש ובכתב. 

הגבלת אחריות:

שביל נט ומורשיה, לא יישאו בכל אחריות בהיבט כלשהו של תביעות, אובדן, פגיעה או נזק, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר שביל נט או מההתייחסות אליו; או לאובדן כל רווח, פדיון, חוזים או חסכונות, או כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי הנובע משימוש או חוסר יכולת להשתמש במוצרי שביל נט.

שביל נט תעשה כמיטב יכולתה כדי לייצר את המפות בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, לא תהיה לך שום תביעה, דרישה או טענה כלפי שביל נט או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור. שביל נט לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן המפה. הנך מסכים ומאשר בזאת כי השימוש במפות הוא על אחריותך בלבד.

אין באמור לעיל משום מצג של שביל נט בדבר התאמה למטרה מסויימת או דיוק של החומרים. המוצרים עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, ושביל נט אינה מתחייבת לעדכן את מוצריה בכלל או בתדירות כלשהי.

הצהרות האחריות הכלולות בהסכם זה ישרדו כל סיום של רשיון זה.

שיפוי ופיצוי:

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את שביל נט או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.

סמכות שיפוט וברירת הדין:

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. ברכישת מוצר זה המשתמש נותן הסכמתו להחלת סמכותה של מדינת ישראל ביישוב כל סכסוך שייעלה בין הצדדים.

אזהרות בנוגע לשימוש במפה:

המידע במפה:

השימוש במידע שבמפה זו על שני צידיה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. שביל נט, כמו"ל המפה ומחבריה, אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי המשתמש במפה בגין טיול/ביקור ו/או רגלי/רכוב במסלולים המתוארים, במקומות המצוינים ו/או בקשר עם בטחון הטיולים ו/או בטיחותם. כמו כן, שביל נט לא תישא בכל אחריות בקשר לשינויים שיתרחשו בשטח, תאימות השילוט למפה וכל נזק מכל מין וסוג שהוא.

השימוש בשבילים:

השימוש בשבילים במפה כפוף להוראות והגבלות הקבועות בחוק ובהוראות והנחיות הרשויות המוסמכות. חלק ממגבלות אלו כולל איסור על תנועה ברגל או באופניים על שבילים שאינם מסומנים ואין במפה זו משום המלצה או היתר לעבור על איסורים אלו. הסימון בצבע של השבילים על המפה אינו קיים בשטח, למעט "סימון שבילים" מאושר, ואינו מהווה אישור לכניסה לשבילים אלו.

שטחי אש:

המשתמש מוזהר לקיים הוראות כל רשות מוסמכת והוראות כל דין ובכלל זה הוראות רשות הטבע והגנים בקשר לשמורות וגנים והוראות צה"ל בקשר לשטחי אש ומיקוש. יש להצטייד בציוד הנדרש, לדאוג לקבלת מידע עדכני לגבי השטח וכל האישורים והתיאומים הנדרשים לפני הטיול.

אזהרה! מסיבות טכניות תתכן סטייה בין סימון שטחי האש על גבי מפה זו ובין סימונן במפות הרשמיות של צה"ל לפיכך מומלץ להימנע מלהתקרב לגבול שטחי אש. צה"ל ושביל נט אינם נושאים בכל אחריות לנזקים שיגרמו למשתמש בשל חוסר דיוק זה. יודגש כי בכל מקרה המפות הרשמיות הן המחייבות ויש לעיין בהן.

אין להתקרב לגבול, למחנות ולמתקני צה"ל, למתקני צבא נטושים ולשטחים המסומנים במפה כשדות מוקשים. חציית גדרות וירידה מכבישים מסוכנת ועלולה להסתיים באסון.

חלה חובה לתאם אישורי תנועה באזורים אילו באופן פרטני מול גורמי הצבא המוסמכים:

מתא"ם צפון:  04-697900, מתא"ם מרכז: 02-5305511, מתא"ם דרום:  08-9902926.

מיקוש:

שטחים החשודים במיקוש:

א. מטעמי ביטחון סומנו במפה רק חלק משדות המוקשים והשטחים החשודים במיקוש. הסימבולוגיה המיוצגת במפה, מציינת מיקום מקורב בלבד לפי הפרטים בשטח.

ב. ייתכן כי חלק משדות המוקשים אינם מסומנים ו/או מוגדרים בשטח!

יצירת קשר:

פניות לגבי המפות יש להפנות למייל: contact@shvilnet.net

תאריך עדכון אחרון: 15 ביוני, 2020.

דוגמת מפה דיגיטלית של שביל נט

 

להלן מספר דוגמאות של מפות שביל נט דיגיטל ממקומות שונים בישראל.

מקרא מפות ראסטר

להלן מקרא המפות בו תוכלו לראות חלוקה לאובייקטים מקבוצות שונות:

נקודות עניין, מאגרי מים, שטחי רשויות, שטחים חקלאיים, גבולות, כבישים, דרכים, שבילים, סימון שבילים, ועוד...

פריסת מפות שביל נט דיגיטל על מפת ישראל

מפות שביל נט דיגיטל מכסות את כל ישראל. מפות טופוגרפיות מלאות על כל ישראל מלבד בשטחי יו"ש* שם קיימת שכבת בסיס בלבד הכוללת קווי גובה, נחלים, כבישים וישובים. 

*ישנו קושי בטחוני ולוגיסטי לבצע סקר שטח באזורים אלה. אנו מתכוונים בעתיד לעדכן את המידע ולהוסיף שכבות לאזור זה.

 

שימו לב שהכיסוי הארצי של מפות שביל נט דיגיטל גבוה יותר מהכיסוי של מפות ה'הארד קופי'. 

טבלת סינגלים ארצי על מפות הדיגיטל של שביל נט

מצ"ב טבלה המפרטת את שמות הסינגלים המופיעים על מפות שביל נט.

מחולק לפי אזורים והאורך של כל סינגל.


יש לך 0 מוצרים בסל
להזמנה
מועדון לקוחות שביל נט לקבלת מידע מבצעים והטבות,
מלאו את הפרטים הבאים: